Bilimsel Araştırmalar

SAHAJA YOGA MEDITASYON ARAŞTIRMA MERKEZI

             Meditasyon, düşünen aklın ötesine geçmek ve içsel bütünlüğü oluşturmuş olmak veya düşüncesiz farkındalık konumu olarak tarif edebileceğimiz daha yüksek bir bilinç haline geçmemizi sağlayan bir uygulamadır.
Sahaja Yoga Meditasyonu, uygulayıcının her zaman bu zihinsel bütünlüğe ulaşmasını öğreten yenilikçi bir meditasyon tekniğidir.

          Meditasyonun esas hedefi içsel bütünlük olmakla beraber tıbbi araştırmalar sırasında, fiziksel,zihinsel ve ruhsal sağlık açısından da önemli ikincil etkileri de gözlenmiştir.
          Düşüncesiz farkındalık konumunun beden ve beyin üzerinde çok önemli yararları olduğu görülmüş ve hastalık süreci sırasında geniş çaplı iyileştirici etkileri olmuştur.
          Bu web sayfası ile sizlere düşüncesiz farkındalık konumunun psikolojik ve nöropsikolojik etkileri hakkında bilgi vermek ve çeşitli hastalıklar üzerindeki yararlı tedavi edici etkilerinden bahsetmek istiyoruz.

GIRIŞ

        Meditasyon esas olarak, fiziksel ile zihinsel bir rahatlama sağlayan parasempatik dominanslı (uyku halinden farklı olarak) bir hipometabolik konumdur. Bu durumun psikolojik bir denge ve duygusal bir stabilite sağladığı raporlarla saptanmıştır.
          Batı psikolojisi üç tür bilinç hali tarif etmiştir, uyku, rüya görme ve uyanıklık. Doğu felsefesi ve kimi bazı Batı bilgi  gelenekleri de bu üç hale ilaveten ve daha yüksek bir bilinç hali daha tarif etmiştir. Bu durum Dördüncü bilinç veya Düşüncesiz Farkındalık olarak adlandırılmıştır.
Düşüncesiz farkındalık konumunda, akılda oluşan ikilik aşılır ve kişi derin bir zihinsel huzuruı deneyimler. Bu konuma ancak meditasyon pratiği ile ulaşılabilir. Yoga, istemdışı akli aktivitenin kişinin kendi arzusu ile ile engellenmesidir.
        Bu gün, çok sayıda farklı meditasyon uygulamaları ortaya çıkmıştır ama bunların bazıları sadece rahatlama teknikleri olmanın ötesine gitmez. Esas olarak Meditasyonun amacı düşünmek sürecinin azaltılması veya ortadan kaldırılması, aklın iç diyaloglarının yavaşlatılması veya tamamen kesilmesidir. Düşünme işleminin ortadan kaldırılmasının, bir yandan kusursuz bir düşünme süreci ve berrak bir algı içinde saf farkındalığımızı arttırırken diğer yandan çok derin bir fiziksel ve zihinsel rahatlama meydana getirdiği raporlarla saptanmıştır.
Düşüncesiz farkındalık içeren Meditatif deneyimler yukarıda bahsedilenlere ilaveten, bağımlı olmayan bir neşe halinden mutlak bir mutluğa varana dek geniş bir yelpazede pozitif duygular açığa çıkmasını da tetikler.                                  Meditasyondaki yaygın bir deneyim, tüm dikkatin duygu ve düşünceler için kullanmasından ziyade duygu ve düşüncelerin çok daha etkin bir şekilde ele alınarak bağımsız bir şahit konumu farkındalığı içinde izlenebildiği meta-cognitif  (sadece tecrübe ile öğrenebilinen-akıl üstü) bilinç yükselmesidir.
        Düşüncesiz farkındalık ile deneyimlenebilen bu zirve pek çok geleneksel meditasyonun nihai amacıdır. Kendi içlerinde büyük farklılıklar göstermekle birlikte pek çok meditasyon tekniğindeki ortak karakteristik öge, düşünceleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için kişinin kendi dikkatini konsatre etme becerilerine yönelik eğitimlerdir.
      Bu da dikkatin, nefes gibi içimizdeki bir şeye, bir nesneye, bir mantraya, yargılamaksızın o anı izlemeye düşünceleri metacognitif farkındalık içinde izlemeye odaklanmasını veya Sahaja Yoga da olduğu gibi düşüncelerin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bu konumu yaşamamızı sağlayan içsel sistemin ve içsel enerjimizin (kundalini) çalışmasıdır.
        Bildiğimiz kadarı ile Sahaja Yoga Meditasyonu, uygulayıcılarının hergün, düzenli olarak içsel dengeye ulaşmalarını sağlayan yegane tekniktir.
         Düşüncesiz Farkındalık ile deneyimlenen bu zirveye ulaşmak Meditatorun amacı olmakla birlikte Meditasyonun yıllar süren eğitimlerden sonra ulaşılan uzun vadeli etkilerinin tedavi edici olduğu fark edildi ve bu durum Batı Biliminin ilgisini çekti.
Türkçeye çevirisi yapılan web sitesi

VÜCUT ÜZERINDEKI ETKILERI

         Deneyimli Meditatörler ile kontrol gruplarını veya kısa süre önce meditasyon yapmaya başlayan kişileri karşılaştıran çalışmalar sırasında kişilerde, Meditasyon sırasında ortaya çıkan önemli bir gevşeme ve dinleme hali ile birlikte, azalan parasempatik aktiviteye karşılık artan bir sempatik sinir sistemi aktivitesi ile karakterize edilen ve kişi uyanık halde iken meydana gelen hipometabolik bir konum şeklinde fiziksel değişimler gözlenmiştir. Bu kişi uyanık halde iken meydana gelen parasempatik dominanslı hipometabolik konumun, basit bir dinlenme veya uyku halinden nicelik ve nitelik olarak farklılık arzettiği gösterilmiştir.
            Uzun bir süredir veya kısa süreli meditasyon yapan gruplarla, kontrol grupları karşılaştırıldığında, muhtemelen parasempatik-limbik yol sayesinde Düşüncesiz farkındalığı günlük pratikler ile uyandıran bir teknik olarak Sahaja Yoga Meditasyonunun kişilerin otonomik aktivitelerinin azaldığı görülmüştür.
Delhi Üniversitesi Fizyoloji Bölümünden Prof. Rai tarafından yürütülen bir dizi çalışmada Sham meditasyonu ile Sahaja Yoga Meditasyonu karşılaştırılmış ve dinlenme ve gevşeme için önemli olan parasempatik sinir sistem faaliyetlerinde bir artış gözlenmesi yerine stres kaynaklı fizyolojik parametrelerde bir azalma gözlenmiştir. Bu durum kalpte, solunumda, nabızda, systolik kan basıncında, oksijen mekanizmasında ve üriner vanilly-mandelik asit (VMA) seviyesinde azalma şeklinde ve deri direncinde ise artma olarak gözlenmiştir.

      Derin parasempatik aktivitenin göstergesi olan fizyolojik değişiklikler ve buna bağlı olarak oluşan fizyolojik rahatlama, stresden kurtulma ile ilişkilendirilmiş ve solunum, hipertansif kardiovascular hastalıklar gibi stres kaynaklı hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynayabileceği düşünülmüştür.
      Gerçekten, Sahaja Yoga Meditasyonu ile sağlıklı bireylerde gözlenen fizyolojik etkilerin aynısı 4 haftalık bir Meditasyon eğitiminden sonra epilepsi, astım ve hipertansiyon hastalarında da gözlenebilir ve bu tür kişilerin astım ve epilepsi krizlerinde dikkate değer bir azalma bildirilmiştir.


             Avusturalya da Dr. Manocha ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada uzun süredir meditasyon yapan kişiler ile basit rahatlama tekniklerini uygulayan bir grup karşılaştırıldığında kişilerin ellerinin sıcaklığında bir azalma gösterilmiştir. Sahaja Yoga Meditasyonu yapanlar tarafından deneyimlenen ve baş üzerinde ve ellerde hissedilen subjectif serinlik hissi parasempatik-limbik yolun aktivasyonu ile ilişkilendirilmiştir.


Referanslar
Rai, U.C., Seti, S., Singh, S.H., 1988. Sahaja Yoganın bazı etkileri ve Stres problemlerinden Korunmadaki rolü. Journal of International Medical Sciences, 19-23
References
Rai, U.C., Seti, S., Singh, S.H., 1988. Some effects of Sahaja Yoga and its role in the prevention of stress disorders. Journal of International Medical Sciences, 19-23

ANKSIYETE

Sahaja Yoga Meditadyonun kalıcı ve sürekli kaygı ,endişe üzerindeki etkisi;

          Viyana Üniversitesinde yürütülen bir çalışmada Sahaja Yoga Meditasyonunun sağlıklı yetişkin bireyler üzerinde kalıcı ve sürekli kaygıyı gidermede,  yararlı ve etkileri olduğu görüldü.
37 kişilik 8 hafta boyunca Sahaja Yoga Meditasyonu yapan bir grup, 32 kişilik müdahale edilmeyen bir grup ve 32 kişilik de Mozartın müziği dinletilen bir grupla karşılaştırıldı.
Meditasyon yapan grupta, diğer kontrol grupları ile karşılaştırıldığında kalıcı ve sürekli kaygı seviyesinde belirgin bir azalma görüldü.

Kaygı durumu

Sürekli Anksiyete

Referans;
Hackl, W. (1995) Die Auswirkungen von Sahaja Yoga auf das Drogenkonsumverhalten (The effect of Sahaja Yoga on drug consumption). Doctoral thesis submitted to the University in Vienna, 1995.

DEPRESYON ARAŞTIRMASI

           Ingiltere de bulunan Exeter Üniversitesinde Sahaja Yoga Meditasyonunun, depresyon ve kaygı semptomları gösteren hastalar üzerinde tedavi edici, etkileri olduğu saptandı. Depresyon problemleri olan 24 hasta 3 gruba ayrıldı. Bir grup 6 hafta boyunca Sahaja Yoga Meditasyonu yaptı. Bir grup depresyon için geleneksel davranış tedavisi gördü ve son grup ise tedavi edilmedi. Sahaja Yoga Meditasyonu yapan grup, tedavi edilmeyen grup ile karşılaştırıldığında kaygı, depresyon ve genel akıl sağlığına dair semptomlarda istatistiksel olarak belirgin bir düzelme gösterdiler. Sahaja Yoga Meditasyon grubu, geleneksel davranış tedavisi gören grupla karşılaştırıldığında da düzelmeler gösterdiler. Bu çalışma Sahaja Yoga Meditasyonunun bu tür düzensizlikler için izlenen geleneksel davranış terapisine kıyasla kaygı ve depresyon semptomlarının giderilmesinde belirgin etkisi olduğunu gösterdi.

Morgan A. (2001): Sahaja Yoga: An ancient path to modern mental health Transpersonal Psychology. Transpersonal Psychology Review 4:41-49.

SAHAJA YOGA’NIN BEYIN FAALIYETLERI ÜZERINDEKI ETKILERI

            Elektro fiziksel çalışmalar (EEG), kafa derisi yüzeyi üzerindeki nöron gruplarından elektrik faaliyetini ölçer. Uzun süreden beri Sahaja Yoga yapan kişilerle (11) kısa dönemli Sahaja Yoga pratisyenlerinin (16) beyin faaliyetlerini kıyaslayan EEG çalışmaları, Meditasyon yapanlar tarafından tecrübe edilen öznel düşüncesiz farkındalık duyguları ve mutluluğa tekabül eden spesifik beyin faaliyetlerini bulgulamıştır (Aftanas ve Golocheikine, 2001, 2002, 2000). EEG ölçümlerinde uzun dönemli meditasyon yapanlar, sol ön bölgede özellikle belirgin düşük bant frekansında EEG teta ve alfa faaliyetlerinde daha fazla güç göstermişlerdir.
Düşüncesiz farkındalık ve mutlulukla ilgili beyin faaliyeti
Meditasyon sırasında, uzun dönemli meditasyon yapanlar daha az zihinsel faaliyet gösterirler; örneğin öznel derecelendirmeye göre daha az düşünce (IV) ve daha fazla mutluluk hissi (VI).
EEG ölçümlerinde uzun dönemli meditasyon yapanlar, sol ön bölgede özellikle belirgin düşük bant frekansında EEG teta ve alfa faaliyetinde daha fazla güç göstermişlerdir. Ön ve orta beyin bölgesindeki teta faaliyetleriyle beyinsel faaliyetlerin yoğunluğu arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır ki bu durum daha az iç diyalogun daha fazla faaliyetle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Ön teta faaliyetinin, limbik ile ön sigulat ve prefrontal korteks gibi ön bölgelerden kaynaklandığı düşünülmektedir; duygulanma süreci ve sürekli dikkat gibi hem hissi hem de dikkat durumlarında artış gösterildiği görülmüştür.

 
Mutluluk hissinin yoğunluğuyla sol ön bölgedeki teta faaliyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Bu ise sol ön lobun pozitif duygularda, sağ ön lobun ise negatif duygularda oynadığı rolün bir kanıtıdır.


Aynı bölgelerdeki alfa güç aralığında da artan bir faaliyet bulunmaktaydı ki beynin zihinsel çabaya ve dış dikkate aracılık eden bölgesinde bir düşüşün olması beklenir. Farklı geleneklerde Meditasyon yapan kişilerin alfa faaliyetinde artan bir aktivasyon gözlemlenmiş ve bunun düşük endişe seviyesiyle ilişkisi bulgulanmıştır.


Yüksel ön paryetal teta aktivasyonuna ilaveten yazarlar, ön paryetal teta bantları arasında yüksek bağlantılar da bulgulamışlardır; ki bu durum dikkatle ilişkili ağların uygulamasını ortaya koyar.


Kaotik boyutsal karışıklıktaki bir düşüşün, fonksiyonla ilgili olmayan süreçlerin inhibisyonu izlenimi verdiği gözlenmiştir.
Beraberce ele alındığında bulgular, Meditasyon sırasında düşen zihinsel faaliyetin, dış dikkat ve ilgisiz süreçlerle ilgili ağlar azalırken pozitif duygulara aracılık eden bölgelerdeki (sol ön korteks) faaliyetleri tetiklediği görülen içselleştirilmiş dikkat ağlarının faaliyetlerinin artmasıyla sonuçlandığını ortaya koymaktadır.
Ön ve paryetal bölgeler arasındaki yüksek bağlantı, değişken zihinsel sessizlik durumunun endüksiyonu için önemli olan iç dikkatin genel yoğunlaştırılması için bir ön koşuldur.
Netice olarak bu çığır açan çalışma göstermektedir ki Meditasyon sırasındaki zihinsel sessizlik ve pozitif duygularla ilgili öznel deneyimlerin, iç dikkat ve pozitif etkiye aracılık eden bölgelerin aktivasyonu ve bağlantısıyla spesifik nöropsikolojik bir ilgisi bulunmaktadır.
Referanslar
Aftanas LI, Golocheikine SA. (2001): Insanda anteriyor ve ön bölgede orta hat teta ve düşük alfanın duygusal olarak pozitif hale ve iç dikkate yansıması: meditasyonun yüksek çözünürlüklü EEG araştırması. Neuroscience Letters [Nörobilim Mektupları] 310(1):57-60.
Aftanas LI, Golocheikine SA. (2002): Meditasyon sırasında insan EEG’sinin çizgisel olmayan dinamik karmaşıklığı. Neuroscience Letters [Nörobilim Mektupları] 330: 143-146.
Aftanas LI, Golosheikin S.A. (2003): Değişen bilinç durumlarındaki kortikal faaliyetlerin değişimi: meditasyonun yüksek çözünürlüklü EEG araştırması. Human Physiology [Insan Psikolojisi] 29(2):143-151

SAHAJA YOGA’NIN BEYIN KIMYASI ÜZERINDEKI ETKILERI

               Meditasyon deneyimlerinin, limbik beyin faaliyetleriyle ilgili olduğuna yönelik kanıtlar bulunmaktadır.
Birçok çalışma, limbik beyin bölgeleri tarafından salınan ve pozitif duygulara aracılık eden nörokimyasal değişiklikleri göstermektedir.
Örneğin, Profesör Ram Mishra tarafından Toronto’daki McMaster’s Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma göstermektedir ki Sahaja Yoga Meditasyonu, diğerlerine kıyasla, erkeklerin kanında % 70 oranında daha fazla beta endorfin ölçüldüğünü göstermektedir.


Beta endorfinleri, hipotalamustaki hipofizden salgılanan nöro hormonlar, endojen opioidlerdir ve mutluluk ve coşku gibi pozitif duygularla ilişkilidir.
Yüksek performanslı sporlar sırasında ve insanlar aşık olduğunda da salgılanırlar.
Homeostatik mekanizmalar ile ağrının azalmasında önemli rollerinin olduğu düşünülür ve ayrıca bağışıklık sistemini de etkiler.
Meditasyon yoluyla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bazı insanların Meditasyon yoluyla kanser gibi ciddi hastalıklarda nasıl ilerleme kaydettiklerini açıklayabilir.
Referanslar
Mishra R, Barlas C, Barone D. (1993): Insanlarda plazma beta endorfin seviyeleri: Sahaja Yoga etkisi. Sunulmuş çalışma, “Medical Aspects of Sahaja Yoga [Sahaja Yoga’nın Medikal Yönü]”, 1993 yılında Hindistan, Yeni Delhi’de düzenlenen tıp konferansı.

MADDE BAĞIMLILIĞI

Sahaja Yoga nın uyuşturucu bağımlılığı üzerindeki etkileri;

          Viyana Üniversitesinde Dr. Hackl tarafından Sahaja Yoga meditasyonunun uyuşturucu kullanımı üzerinde göze çarpan etkilerinin olduğu gösterildi.
          Bu çalışmada meditasyon pratiğine başladan önce, 268 kişisi daha önce uyuşturucu kullanmış toplam 501 adet Sahaja yoga meditasyonu yapan kişi ile geçmişlerine dair bir anket yapıldı.
        Bu anket kronik uyuşturucu bağımlılarından %97 sinin uyuşturucu kullanımını bıraktığını gösterdi. Bir çoğu Meditasyon yapmaya başladıktan hemen sonra uyuşturucuyu bıraktıklarını yani, % 42 sinin meditasyona başladıkları ilk hafta, %32 sinin ise ilk aydan sonra uyuşturucuyu bıraktıklarını gösterdi. (Hackl, 1995).

Bu azalma hem ağır hemde hafif uyuşturucu kullananlarda gözlendi.


Vakaların % 93 ünde uyuşturucu maddelerden uzak durma hali sonraki yıllarda da devam etti.


Bu çalışma Sahaja Yoga Meditasyonunun uyuşturucu bağımlılığı konusunda önemli ve kalıcı etkileri olduğunu gösterdi.

References
Hackl, W. The effect of Sahaja Yoga on drug consumption. Die Auswirkungen von Sahaja Yoga auf das Drogenkonsumverhalten. Doctoral thesis submitted to the University in Vienna, 1995.

DIKKAT EKSIKLIĞI ÜZERINE ETKILERI

          Avustralya’nın Sydney kentindeki Kraliyet Kadın Hastanesi Doğal Terapiler Araştırma Birimi’nde Birleşik Krallık’taki King’s College London Psikiyatri Enstitüsü işbirliği ile yürütülen bir araştırma, Dikkat Eksikliği Bozukluğu (ADHD) semptomlarındaki önemli iyileşmeleri göstermektedir. ADHD, çocuklukta gelişen bir bozukluktur ve dikkat düzensizliği, hiperaktivite gibi sorunlar ile nitelenir.
       ADHD’de seçimlerin iyileştirilmesi, uyarıcı ilaç tedavisinin yönetimidir. Bununla beraber yan etkiler de bulunmaktadır. Uyarıcıların beyin gelişimi üzerindeki uzun dönemli etkileri bilinmemektedir ve birkaç yıl sonra azalan sınırlı etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenlerle ebeveynler, ilaçla olmayan tedavileri tercih etmekte ve ilaç dışı tedavi seçenekleri konusunda etkin alternatifler üzerinde araştırmalar devam etmektedir.
4 ila 12 yaşları arasında ADHD sorunu bulunan 26 çocuk, kendi olağan tedavilerinin yanı sıra (örneğin bazıları uyarıcı ilaç tedavisi içindeydi.) Sahaja Yoga ile 6 hafta süresince tedavi edilmişler ve daha sonra bekleme listesinde bulunup herhangi bir tedavi almayan kontrol grubuyla karşılaştırılmışlardır.
Meditasyon yapmayı öğrenen ADHD sorunu bulunan çocuklar, bekleme listesindeki kontrol grubuna kıyasla, temel hiperaktivite, düşüncesizlik ve dikkatsizlik semptomlarında önemli ölçüde düşüş göstermiştir.

Diğer ikincil faydalar, çocuk ile ebeveynleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve çocuğun kendine olan güveninin artmasıdır.


Semptomların bu şekilde azaltılması, ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda eşit düzeyde gözlenmiştir.


                                  Ayrıca, uyarıcı medikasyonla tedavi edilen çocukların % 50’sinden fazlası, ya uyarıcı ilaç almayı bırakmış ya da bu oranı azaltmış; yine de semptomları iyileşme kaydetmiştir.

Çocuklar, evdeki ve okuldaki davranışlarını geliştirmiştir.

Bu öncü çalışma, Meditasyonun, ADHD sorunu bulunan hastalar için ilaç kullanımı öngörmeyen bir tedavi şekli olduğunu ve bu nedenle de daha fazla araştırılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Referans:
Harrison, L., Rubia, K., Manocha, R. (2003) Dikkat Eksikliği Bozukluğu Olan Çocuklar için bir Aile Tedavi Programı olarak Sahaja Yoga Meditasyonu. Klinik çocuk Psikolojisi ve Psikiyatrisi, 9 (4), 479-497.

SAHAJA YOGA’NIN EPILEPSI ÜZERINE ETKISI

             Medıtasyon literatüründeki en başarılı bulgulardan birisi Sahaja Yoga Meditasyonunun Epilepsi üzerindeki etkisidir.Bir seri çalışma Sham meditasyonu ile kıyaslandığında Sahaja Yoga Meditasyonu ile yapılan 6 aylık uygulama sonrasında hastalardaki nöbetlerde % 86 ya varan oranda belirgin bir azalma gözlenmiştir.


             Sahaja Yoga ile 6 ay sonra nöbetlerde gorulen % 86 lık azalma, sadece 3 aylık uygulamadan sonra bile % 65 oranında olduğu ortaya çıkarılmıştır.Ilaveten, sadece Sahaja Yoga uygulayan hastalarda strese bağlı fizyolojik göstergelerde de bir azalma meydana gelmiştir.

Azalan sempatik aktivitelere karşın deri direncinde artma görülmüştür. (Daha fazla rahatlama)
Kandaki laktata seviyesindeki azalma daha az gerginlik olduğunu göstermiştir. (VMA), vanillil mandelik asit seviyesindeki azalma stres miktarındaki azalmayı göstermiştir. Yazarlar, Sahaja Yoga uygulamakla azalan stresin Epilepsi de klinik düzelme oluşmasında etken olabileceğini tartışmışlardır.
References:
Gupta H, Dudani U, Singh SH, Surange SG, Selvamurthy W. (1991): Sahaja Yoga in the management of intractable epileptics. Journal of Association of Physicians of India 39(8):649.
Panjwani U, Gupta H, Singh SH, Selvamurthy W, Rai UC. (1995): Effect of Sahaja Yoga practice on stress management in patients of epilepsy. Indian Journal of Physiology and Pharmacology 39:111-116.
Panjwani U, Selvamurthy W, Singh SH, Gupta HL, Mukhopadhyay S, Thakur L. (2000): Effect of Sahaja yoga meditation on Auditory Evoked Potentials (AEP) and Visual Contrast Sensitivity (VCS) in epileptics. Applied Psychophysiology and Biofeedback 25(1):1-12.
Panjwani U, Selvamurthy W, Singh SH, Gupta HL, Thakur L, Rai UC. (1996): Effect of Sahaja yoga practice on seizure control and EEG changes in patients of epilepsy. Indian Journal of Medical Research 103:165-172.
Yardi N. (2001): Yoga for control of epilepsy. Seizure-European Journal of Epilepsy 10(1):7-12.

SAHAJA YOGA’NIN ASTIM ÜZERINE ETKILERI

     Meditasyonun solunum sitemi rahatsızlıkları üzerinde etkisi olup olmadığını araştıran bir kaç çalışma, meditasyonun sempatik aktiviteleri ve solunum sıklıgını azaltan etkileri olduğu sonucunu göstermiştir.
Avusturalya Sıdney de bulunan Kralıyet Kadın hastalıkları Hastanesinin Doğal terapiler bölümünde yürütülen bir çalışma, storeit lere dirençli olan astım hastalarında önemli yararlı etkileri olduğunu göstermiştir. (Manocha et al., 2000).
47 Adet ağır astım hastası rastgele bir şekilde iki gruba ayrılmış ve 21 hastadan oluşan bir grup Sahaja yoga Meditasyonu terapisi alırken diğer 26 kişilik grup genel rahatlama tedavilerini takip etmiştir. Her iki grup 4 ay boyunca izlenmiştir.

Benzer bulgular aynı meditasyon tekniğini kullanan daha kucuk bır deneme grubunda da gözlendi. 

References
Chugh D. (1997): The effects of Sahaja Yoga in bronchial asthma and essential hypertension. New Delhi Medicos 13(5):46-47.
Manocha R, Marks GB, Kennhington P, Peters D, Salome CM. (2002): Sahaia yoga in the management of moderate to severe asthma: a randomised controlled trial. Thorax 57(2):110-115.

SAHAJA YOGA’NIN MENAPOZ SEMPTOMLARI ÜZERINE ETKISI

Avusturalya Sidney de Kraliyet Kadın Hastanesi Menapoz merkezinde yürütülen bir çalışma da, Menapoz Semptomlarının giderilmesinde Sahaja Yoga meditasyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Menapoza dayalı sıcak basmasına karşı 10 kadın üzerinde daha yogun geleneksel hormon tedavisi uygalanması yerine, 8 hafta boyunca haftada iki kez Sahaja Yoga meditasyonu eğitimi verildi.
Sahaja Yoga Meditasyonu sonrasında, Hormon tedavisinden beklenene yakın ölçüde ortalama bir iyileşme gözlendi ve diğer bilişsel davranışçı terapi gibi davranış tedavilerine kıyasla ise daha iyi veya benzer etkileri olduğu görüldü.
Sıcak basmalarının görülme sıklığında, referans görülme sıklığının %67 altında bir azalma olduğu gözlendi. Devam çalışmalarında hala % 57 oranında azalma vardı. (Sıcak basmalarında % 50 oranında bir azalma bir iyileşme olarak l edilmektedir.)
Menapoz Yaşam kalitesi anketi Klimakretik Skala ile Kalıcı ve geçici kaygı ölçeğinin her ikisinde de belirgin bir düzelme görüldü.
Meditasyon Menapozdaki kadınlar için cazip bir alternatiftir çünkü farmakolojik olmayan tedaviler tercih edilir ve hormon tedavilerinin getirdiği yan etkileri içermez.
Referanslar
Manocha, M, Semmar B (2007) Sahaja Yoganın Perimenapozun diğer semptomları ve sıcak basması tedavisindeki güvenilirliği ve etkinliği üzerine ön çalışma. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14, 266-273.
Eleştirileri
Rubia, Katya (2009) Meditation un Nörobiyolojisi ve psikiyatrik düzensizliklerdeki klinik etkinliği. Biological Psychology 82, 1-11
References
Manocha, M, Semmar B (2007) A Preliminary Study of Efficacy and Safety of Sahaja Yoga Meditation as a Treatment for Hot Flushes and Other Symptoms of the Perimenopause. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14, 266-273.
For Review see Rubia, Katya (2009) The Neurobiology of Meditation and its clinical effectiveness in psychiatric disorders. Biological Psychology 82, 1-11