Stres Terapisi

STRES TERAPISI

STRESIN ORTADAN KALKMASINDA, SAHAJA YOGA MEDITASYON’NUN ETKILERI

U.C. Rai, S. Sethi ve S.H. Singh

20 denek üzerinde yapılan çalışmalar (35-50 yaş arası) sonucu Sahaja YOGA MEDITASYON’nın etkileri ortaya çıkmıştır. 10 denekten oluşan Grup I, Sahaja YOGA MEDITASYON tekniğini 12 hafta boyunca uyguladı ve 10 denekten oluşan Grup II, Sahaja YOGA MEDITASYON’u halihazırda 2-6 yıldır yapıyordu. Tansiyon, nabız, solunum sayısı, kan laktik asidi, idarda Vanil Mandelik Asit 20 dakikalık Sahaja YOGA MEDITASYON deneyiminden önce ve deneyim sırasında ölçülmüştür. Kontrol değerleri her iki grupta da belirgin bir derecede düşüş göstermiştir. Bununla beraber her iki grupta da cildin galvanikliği (galvanik deri direnci) artmış böylece bir rahatlama konumu başgöstermiştir. Bundan şu sonuç çıkmıştır: Sahaja YOGA MEDITASYON deneyimi günlük streslerin etkilerini ortadan kaldırıyor ve stresin yarattığı zararları da yokediyor.
GIRIŞ
Modern çağda, insanlar günlük yaşamlarında büyük stres altıdalar ve bu stres kişiyi yıkıma kadar götürebiliyor. Yakın bir zaman önce duygusal stres ve kaygının birden kalp krizine sebep olup kişiyi anlık ölüme götürebileceği rapor edildi (1). Bundan başka, klinikçiler, uzun süreli çatışmalar sonucu oluşan küçük streslerin birikmesinin hipertansiyona ve hatta kroner kalp hastalığına sebep olduğunu düşünmektedirler. Kısa süre önce, Selye (2) ve Kasl (3) tarafından stres ve sağlık üzerine yüksek tirajlı bir dergi yayınlandı. Stresi kontrol altına alma özelliğine sahip yatıştırıcı ilaçlar, yan etkilerine ve bağımlılık yapma özelliklerine rağmen kullanılmaya devam edilmektedir. Gene de şiddetli streslerde, uzun vadede alınan sonuçlar hiç de tatmin edici olmamaktadır. Böylece, çeşitli rahatlama teknikleri, meditasyon ve bio-etki teknikleri ile stresin vücuttaki etkilerinin azaltılmasına çalışılmıştır. Son zamanlarda H.H. Mataji Nirmala Devi zihinsel huzur ve sağlıklı vücut için Sahaja YOGA MEDITASYON’u öne sürmüştür. Sahaja YOGA MEDITASYON’nun kolay öğrenilen ve uygulanan ve aslında hiç bir güç sarfedilmeden, kendiliğinden olan bir teknik olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kaynağı içsel hassas bedendedir ve insanın sinir sisteminde kabaca ifade bulmaktadır. Program güvenli ve etkili olup kısa sürede sonuç vermektedir. Avuçlardaki ve Sahasrara’daki (Başın tepe noktası) serin esintinin varlığı Kundalini’nin uyandığını teyid etmektedir (6). Bu bağlantıda, Sahaja YOGA MEDITASYON’nun nabız, tansiyon, derinin galvanikliği, kan laktik asidi ve idrarın vanil mandelik asidindeki bazı etkileri üzerinde çalışılarak Sahaja YOGA MEDITASYON’nun stres üstündeki rolünün ortaya koyulmuştur.
MALZEME VE METOTLAR
Çalışma 35-50 yaş arası 23 erkekte yapıldı. Iki gurubu ayrıldılar. Group I, 10 denekten oluşuyordu, bu denekler Sahaja YOGA MEDITASYON yapmak isteyen ve daha evvel bu metodu denememiş olan Fizyoloji Departmanının laboratuar’ında görevli kişilerdi. Daha evvelden herhangi bir başka YOGA MEDITASYON, meditasyon veya bio etki teknileri de uygulamamışlardı. Onlara, iki gün boyunca Fizyoloji departmanındaki Sahaja Yogiler tarafından Sahaja YOGA MEDITASYON tekniği gösterildi ve detaylı bir şekilde anlatıldı (5). Bundan sonra 12 hafta boyunca bir Sahaja Yogi’nin önderliğinde bu kişiler Sahaja YOGA MEDITASYON tekniğini uyguladılar, uygulama 20 dakikalık sürelerle günde bir kere yapıldı. Herbir denek kendi kendini idare etti. 4.,8. Ve 12. Haftada sonuçlar kaydedildi. Bu grupta 2 kişi deneyi yarım bıraktı. Group II 10 denekten oluşuyordu, bu denekler Yeni Delhi, Safdarjung Encla ve Sahaja YOGA MEDITASYON Merkezinden geldiler ve Sahaja YOGA MEDITASYON’u 2-6 yıldır deneyimliyorladı. Veriler, çalışma öncesi, çalışma boyunca ve bittikten sonra alındı. Derinin galvanikliği bir polirit ile kaydedildi, nabız elektro kardiogram ile ölçüldü, tansiyon basınçölçer ile ölçüldü, nabız günlük normal sayımla sayıldı, kan laktik asit değeri Henry (7)’nin tarif ettiği gibi Huckabee tarafından değiştirilen Barker ve Summerson metodu ile ve idrarda vanil mandelik asit değeri ise Pisano metodu ile ölçüldü. Tüm tetkikler Sahaja YOGA MEDITASYON’dan önce ve Sahaja YOGA MEDITASYON sırasında yapıldı. Buna göre Shaja YOGA MEDITASYON’dan 5 dakika önce, 20 dadikalik Sahaja YOGA MEDITASYON süresince ve bitimden 5 dakika sonra ölçümler yapıldı. Kandaki laktik asit ve idrardaki vanil mandelik asit Sahaja YOGA MEDITASYON metodundan önce ve sonra tahlil edildi.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Grup I’deki deri galvanikliği Şema 1’de gösterilmektedir. Grup I’deki deri galvaniği değerleri, 8 hafta içinde 43.9 kohm’dan 64.7 Khom’a yükselmiştir. Sahaja YOGA MEDITASYON sırasında bu değerler 20 dakikada 79.6 Kohm’a kadar yükselmiştir (Şema 1). 12 Haftanın sonucunda değer 103.9 Khom’du ve 20 dakikalık Sahaja YOGA MEDITASYON boyunca 121.7’ye kadar yükseldi. 2-6 yıldır Sahaja YOGA MEDITASYON yapanların oluşturduğu Grup II’de derinin galvanikliğinin değeri 130.4 Khom idi ve 20 dakikalık Sahaja YOGA MEDITASYON ile bu değer 183.85 Khom’a kadar yükseldi (Şema 2) ve istatiksel analiz sonuçları da yeterince belirgindi (P<0.001). Çok açıktır ki, hem Grup I’de hem de Grup II’de, Sahaja YOGA MEDITASYON sonucu elde edilen deri direnci Sahaja YOGA MEDITASYON’dan öncekine nazaran son derece yüksektir (Şema 2).Çok iyi bilinir ki deri direncindeki değişiklikler, ter bezi faaliyetlerinin bir ölçümüdür ve sempatik sinir sistemi ile yakın alakalıdır. Woodworth ve Schlosberg’e göre (9) deri direncindeki değişimlere, terlemenin getirdiği etkiler yolaçmaktadır. Normal olarak ter bezleri elektrodlardan geçen akıma düşük rezistans gösterirler. Bezler aktif değilken, membranları uyarılmış olduklarındakinden daha fazla rezistansa sahiptir. Ter bezlerinin hipotalanmış, retikülar formasyon ve beyin karteksi ile bağlantılı olduğu ve bu yüzden ter bezlerinin, kişinin uyarılışı ve bilinci ile ilgili olarak, beynin değişik bölgelerinin aktivitesini yansıtmakta olduğu bilinmektedir. Gellhom (10), artan retikülar aktivite sistemi ve hipotalamusun, kişinin bilinç konumunu belirleyen temel yapılar olduğunu ileri sürdü. Bu yüzden de ter bezlerinde olan faaliyet değişimi, kişinin bilinci ve onun gerilim ya da rahatlama seviyesi yakından alakalı olmalıdır. Bu çalışmada bulunan değişimler, Sahaja YOGA MEDITASYON’nın, kişinin Kundalini’sini uyandırdığı ve böylece derin bir rahatlama sağlayan düşüncesiz idrak konumunu meydana getirdiği, bunun da grup I ve grup II deneklerinin deri direncinin artmasının sebebi olduğu sonucunu çıkarmaktadır. Kan laktik asit konsantrasyonu her iki grupta da önemli ölçüde düşmüştür (şekil 3 &4). Bu önemli değişimin Sahaja YOGA MEDITASYON’dan kaynaklandığı açıktır. Pits ve McClure (11) endişe nevrozu geçiren hastaların kan laktat konsantrasyonlarında aşırı artmalar geliştirdiklerini gösterdiler. Bu açıdan bakıldığında Sahaja YOGA MEDITASYON esnasındaki düşen kan laktat konsantrasyonunun, sempatik sinir sisteminin inhibitasyonunu sağlayacak ve adrenal medulla’dan adrenalin üretimini düşürecek şekilde, limbik sistem ve hipotalamusu koşullandıran Kundalini’nin uyandırılmasından kaynaklandığı makul görülmektedir. Bu hipotezle grup I ve grup II’deki deneklerin idrarlarındaki vanil mandelik asidin düşüş gösterdiği saptanmış (şekil 5&6), nabız, solunum sayısı ve büyük tansiyon da Sahaja YOGA MEDITASYON uygulanması esnasında grup I ve grup II deneklerinde düşmüştür. Küçük tansiyon da alçalma göstermiştir fakat bu düşüş istatistiki olarak önemli boyutta değildir (tablo I). Nabız oranı bildiğimiz gibi, sempatik ve parasempatik sistemlerin dengesiyle belirlenmektedir. Sahaja YOGA MEDITASYON çalışması esnasında sempatik aktivite göreceli olarak azalmıştır. Bu da yine çalışmamızda, Sahaja YOGA MEDITASYON esnasında idrardaki vanil mandelik asit ve kan laktik asitteki düşüş ile ispatlanmıştır (şekil 3,4,5 &6). Kunovska et al (12) tarafından son zamanlarda yayımlanmış bilgiler, yüksek tansiyonun gelişmesinde, simpato-adrenal medular aktivitenin en önemli etkenlerden biri olduğunu gösterdi; bu açıdan çalışmamızda sempatik sistem aktivitesindeki düşüş, kan basıncının ve nabız oranının azalmasında önemli bir etken olabilir.
SONUÇ;
Sahaja YOGA MEDITASYON tekniği, sempatik ve parasempatik’in arasındaki degeyi sağlayarak hem öğrencilerde hem de Sahaja Yogilerde gözle görülür fizyolojik değişiklikler ortaya koymuştur. Sahaja YOGA MEDITASYON, genelde stres durumlarında görülen sempatik’in baskıcı tutumunu yokeder. Böylece kişide strese sebep olan nedenleri ve buna bağlı olarak stres sonucu oluşan hastalıkları ortadan kaldırır.
Teşekkür
Yazarlar, Sahaja Yogi Dr. M. Talwar’a, fizyoloji departmanındaki Sahaja YOGA MEDITASYON derslerini yönetme insiyatifini almış olmasından dolayı şükranlarını sunarlar. Aynı zamanda, bu çalışmaya katılmış olan tüm öğrencilere ve Sahaja Yogilere de teşekkür ederler.
Kaynaklar
1. Uluslararası Tıpta Harrison Prensibi, Braunwald E. Esselbacher KJ, Petersdorf RG, et al ED. New Yorks McGRAW-Hill Kitap Şirketi, 1987, 1022 2. Selye H. Stres Araştırmalarında Selyes Kılavuzu, Vol.1, New Yorks Van Nostrand Reinold Şirketi, 1980 3. Kasl SV, Stres ve Sağlık, Ann. Rev Public Health, 1984, 5:319-341 4. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi, Sahaja YOGA MEDITASYON, Delhi:Nirmala YOGA MEDITASYON Yayınevi, 1982 5. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi, Sahaja YOGA MEDITASYON ve Tekniği, Yeni Delhi. The Life Eternal Trusts Yayınevi, 1979 6. Kalbermalten G.De, Yükseliş, Bombay, The Life Eternal Trusts Yayınevi, 1979 7. Henry R.J. Klinik Kimya, Esasları ve Teknikleri, New York; Hoeber Tıp Merkezi, Harper ve Row Yayınevi, 1964, 666 670 8. Pisano JJ, Crout JR ve Abraham D. Idrardaki 3-Metoksi-4-Hidroksimandelik ve Vanil Mandelik Asit. Clin. Chim Acta, 1962, 7:285-291 9. Woodworth R.S. ve Schiosberg H. Deneysel Psikoloji, Kling J.W. ve Rigg LA Ed. New York: Holt Renehart ve Winston, 1971 10. Gellhorn E. Otonomik Düzenler, New York: Inter Science Yayınevi, 1967 11. Pitts FN ve McClure JN, Kaygı Nevrozundaki Laktat Metabolizma, N.Egl J. Med. 1967, 277:1329-1336 12. Kunovska V, Vigas M, Kventansky R, et al In; Usdin E. Kvetnansky R, Axelrod J. Ed. Stres. Katekolaminler ve diğer Nöronakledicilerin Rolü., vol 2, New York: Gordon ve Breach Bilim Yayınevi, 1984, 937-949

Bir yanıt yazın